Κύριο περιεχόμενο

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑΠ δήμοι

Για την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για πάσης φύσεως ακίνητα στο Δήμου Ωραιοκάστρου, συμπληρώνετε και υποβάλετε την παραπάνω αίτηση:

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΓραφείο Εσόδων, Περιουσίας & ΤαμείουΓραφείο Εσόδων και Περιουσίας 
  Αριθμ. πρωτ.: …………………………………..Ημερ.: ……………………………………………….
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ   
 ΘΕΜΑ: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»  Προς τον Δήμο Ωραιοκάστρου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σας παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε για συμβολαιογραφική πράξη βεβαίωση, ότι  δεν οφείλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις Ν.4483/2013  ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ για το ακίνητο ιδιοκτησίας μου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ………………………………………………………………..………………………………………………………………..με συνολικό καθαρό εμβαδό …………………τ.μ.συνολικό μικτό εμβαδό …………………….….τ.μ.Το ακίνητο ηλεκτροδοτείται με τον αριθμό παροχής      …………………………………………..ή ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  ……………….. από ……………………………………………………….
Επώνυμο: ………………………………………………..
Όνομα: ……………………………………………………
Όνομα πατρός: ………………………………………..
Δ/νση κατοικίας: ………………………………………
……………………………………………………………….
Τηλ: ……………………………………………………….
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.: …………………………………………
Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………..
 
Πληρεξούσιος Έχω προσκομίσει σε απλά φωτοαντίγραφα:
Επώνυμο: ………………………………………………… α) Λογαριασμό ηλεκτροδότησης
Όνομα: ……………………………………………………. β) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας οικοπέδου/κτιρίου
Όνομα πατρός: ……………………………………….. γ) Οικοδ. άδεια με σφραγίδα «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ…»
Δ/νση κατοικίας: ………………………………………. μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου/αγροτεμαχίου
……………………………………………………………….. δ) Α.Δ.Τ. του ιδιοκτήτη
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.: …………………………………………. ε) Μισθωτ. συμβόλ.(εκτύπωση από TAXISNET)
Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………. στ) Νομιμοποίηση μαζί με σχετικές κατόψεις
Τηλ: ……………………………………………………….. ζ) Λογαριασμό κοινοχρήστων και πίνακα ποσοστών
  η) Βεβαίωση διακοπής ρεύματος ΔΕΗ με το ιστορικό της  παροχής.ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ (Ν, 1599/1986)  
Υπογραφή πληρεξουσίου (και ονοματεπώνυμο ολογράφως) Ο/η αιτών/ούσα(υπογραφή και ονοματεπώνυμο ολογράφως)